عتبات عالیات

کاروان های عتبات استان آذربایجان غربی

کد کارگزار استان نام کارگزار تاریخ اعزام ظرفیت مرز گ ق
۵۲۰۰۴ آذربایجان غربی اروم آتور آذران ۹۴/۰۲/۳۱ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۵ آذربایجان غربی رسالت گشت ارومیه ۹۴/۰۲/۳۱ ۳۸ ۳B مهران ۷شب ۵
۵۲۰۰۲ آذربایجان غربی آفاق گشت یعقوبی ۹۴/۰۳/۰۱ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۹ آذربایجان غربی صفای زمزم سلماس ۹۴/۰۳/۰۱ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۱ آذربایجان غربی شمس تور ارومیه ۹۴/۰۳/۰۲ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۵ آذربایجان غربی یاسین ارومیه ۹۴/۰۳/۰۲ ۳۸ ۳A هوایی قشم ایر نجف-بغداد ۴
۵۲۰۱۴ آذربایجان غربی جلیلی ۹۴/۰۳/۰۳ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۲ آذربایجان غربی همایون گشت ارومیه ۹۴/۰۳/۰۳ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۳ آذربایجان غربی میثاق حج خوی ۹۴/۰۳/۰۴ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۹ آذربایجان غربی کاروان کهف ارومیه ۹۴/۰۳/۰۴ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۰ آذربایجان غربی آذر امین گردشگر ارومیه ۹۴/۰۳/۰۷ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۷ آذربایجان غربی میعاد گشت منطقه آزاد ماکو ۹۴/۰۳/۰۷ ۳۸ ۳B مهران ۷شب ۵
۵۲۰۱۲ آذربایجان غربی حج اکبر ۹۴/۰۳/۰۸ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۵ آذربایجان غربی رسالت گشت ارومیه ۹۴/۰۳/۰۸ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۷ آذربایجان غربی سفیران نور ۹۴/۰۳/۰۸ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۴ آذربایجان غربی اروم آتور آذران ۹۴/۰۳/۰۹ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۵ آذربایجان غربی یاسین ارومیه ۹۴/۰۳/۰۹ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۱ آذربایجان غربی راهیان حج خوی ۹۴/۰۳/۰۹ ۳۸ ۳A هوایی قشم ایر نجف-بغداد ۴
۵۲۰۲۱ آذربایجان غربی بیعت رضوان ۹۴/۰۳/۱۰ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۴ آذربایجان غربی میقات سبز نقده ۹۴/۰۳/۱۰ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۱ آذربایجان غربی شمس تور ارومیه ۹۴/۰۳/۱۱ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۲ آذربایجان غربی همایون گشت ارومیه ۹۴/۰۳/۱۱ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۸ آذربایجان غربی سانلی سیر میاندوآب ۹۴/۰۳/۱۳ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۲ آذربایجان غربی آفاق گشت یعقوبی ۹۴/۰۳/۱۴ ۳۸ ۳B مهران ۷شب ۵
۵۲۰۲۳ آذربایجان غربی سیمین سیر ۹۴/۰۳/۱۴ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۴ آذربایجان غربی جلیلی ۹۴/۰۳/۱۵ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۹ آذربایجان غربی شمس سیر خوی ۹۴/۰۳/۱۵ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۹ آذربایجان غربی کاروان کهف ارومیه ۹۴/۰۳/۱۶ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۵ آذربایجان غربی رسالت گشت ارومیه ۹۴/۰۳/۱۶ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۳ آذربایجان غربی سیمین سیر ۹۴/۰۳/۱۶ ۳۸ ۳A هوایی قشم ایر نجف-بغداد ۴
۵۲۰۰۴ آذربایجان غربی اروم آتور آذران ۹۴/۰۳/۱۷ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۲ آذربایجان غربی حج اکبر ۹۴/۰۳/۱۷ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۵ آذربایجان غربی رسالت گشت ارومیه ۹۴/۰۳/۱۸ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۶ آذربایجان غربی فدک سیر ارومیه ۹۴/۰۳/۱۸ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۳ آذربایجان غربی میثاق حج خوی ۹۴/۰۳/۲۱ ۳۸ ۳B مهران ۷شب ۵
۵۲۰۲۱ آذربایجان غربی بیعت رضوان ۹۴/۰۳/۲۱ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۱ آذربایجان غربی شمس تور ارومیه ۹۴/۰۳/۲۲ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۱۸ آذربایجان غربی میقات حج سلماس ۹۴/۰۳/۲۲ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۲ آذربایجان غربی آفاق گشت یعقوبی ۹۴/۰۳/۲۳ ۳۸ ۳A هوایی قشم ایر نجف-بغداد ۴
۵۲۰۰۸ آذربایجان غربی سانلی سیر میاندوآب ۹۴/۰۳/۲۳ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۲ آذربایجان غربی همایون گشت ارومیه ۹۴/۰۳/۲۳ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۷ آذربایجان غربی عتیق خوی ۹۴/۰۳/۲۴ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۲۰ آذربایجان غربی آذر امین گردشگر ارومیه ۹۴/۰۳/۲۴ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۲ آذربایجان غربی آفاق گشت یعقوبی ۹۴/۰۳/۲۵ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶
۵۲۰۰۵ آذربایجان غربی یاسین ارومیه ۹۴/۰۳/۲۵ ۳۸ ۳C مهران ۷شب ۶

 

 

 

دانشنامه عاشورا

دانشنامه عاشورا

اوقات شرعی

پخش زنده

آمار سایت